Rydym ni'n gweithio'n galed i helpu pobl drwy argyfwng coronafeirws. Gallwch ddod o hyd i'n holl ddiweddariadau newyddion sy'n gysylltiedig â coronafirws ar waelod y dudalen hon.

Yn Ebrill 2020, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, gwnaethom ailddyrannu arian o'n cyllidebau i greu cronfa ymateb brys o £7 miliwn. Fe wnaethom hefyd newid y gofynion ariannu ar gyfer unigolion a sefydliadau sy’n cael ein harian ar hyn o bryd, i leddfu'r pwysau sydd arnynt.

Oes gennych chi gwestiwn am gymorth ariannol yn ystod coronafeirws? Anfonwch neges atom grantiau@celf.cymru

Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol

Yn ddiweddar, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £53 miliwn. Y Cyngor a’r Llywodraeth fydd yn ei weinyddu ar y cyd. O'r £53 miliwn, bydd y Cyngor yn cael £25.5 miliwn o arian refeniw a £2 miliwn o arian cyfalaf.

Bydd yr arian dan reolaeth y Cyngor ar gyfer sefydliadau celfyddydol a gafodd eu heffeithio gan y coronafeirws ac sy'n ceisio goroesi hyd 2021 a’r tu hwnt pan fydd modd cynnal eu gwaith eto ar gyfer y cyhoedd.

 

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn rheoli arian ar gyfer:

  • theatrau, canolfannau celfyddydol a neuaddau cyngerdd
  • orielau
  • sefydliadau sy'n cynhyrchu ac yn teithio gweithgaredd celfyddydol
  • sefydliadau sy'n darparu gweithgaredd celfyddydau cyfranogol


Bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli arian ar gyfer:

  • lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad
  • safleoedd treftadaeth
  • amgueddfeydd lleol, llyfrgelloedd a gwasanaethau archif
  • digwyddiadau a gwyliau
  • sinemâu annibynnol
  • gweithwyr proffesiynol creadigol ar eu liwt eu hunain

 

Ar hyn o bryd rydym yn cadarnhau manylion y cynllun gyda Llywodraeth Cymru. Disgwyliwn agor ar gyfer ceisiadau ganol mis Awst, a bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ganol mis Hydref.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.

 

Yr amserlen hyd yn hyn

Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020
Lansiwyd y rownd gyntaf o geisiadau i gronfa newydd sy'n cynnig cymorth i unigolion sy'n wynebu anawsterau ariannol a chyni – ein cronfa ymateb brys i unigolion.

Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020
Agorwyd cynllun arall – cronfa ymsefydlogi i sefydliadau.

Dydd Gwener 29 Mai 2020
Agorwyd cronfa ymsefydlogi i unigolion.

Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £53 miliwn. Mae'r manylion yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd.

 

Wedi derbyn cyllid cymorth coronafirws eisoes gennym ni?

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gwerthusiad o gynnwys a phroses Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau, er mwyn llywio ein cefnogaeth wrth symud ymlaen. Cymerwch ran yn ein harolwg fel y gallwn ddefnyddio'ch adborth i sicrhau ein bod yn darparu'r math cywir o wybodaeth, arweiniad a chefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Ffynonellau eraill o arian

Mae Llywodraeth Cymru a Phrydain yn cynnig cymorth i'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Darllenwch fwy am yr arian sydd ar gael yma.