Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i roi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig ar waith. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i saith nod nawr yn cynnig fframwaith adfer i ailosod ein blaenoriaethau a’n perthnasoedd diwylliannol yn sgil Covid-19.

Mae UNESCO, sef cangen ddiwylliannol y Cenhedloedd Unedig, wedi sefydlu mudiad byd-eang ResiliArt i daflu goleuni ar gyflwr presennol y diwydiannau creadigol a diwylliannol, gan ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol allweddol yn y diwydiant yn fyd-eang i gael eu barn, a chael profiadau o gadernid gan artistiaid – newydd ac sydd wedi hen ennill eu plwyf – ar gyfryngau cymdeithasol. Gyda’i gilydd, mae’n codi ymwybyddiaeth o oblygiadau pellgyrhaeddol COVID-19 ar draws y sector ac yn anelu at gefnogi artistiaid yn ystod ac ar ôl yr argyfwng.

Bydd ResiliArt Cymru yn defnyddio’r nodau Llesiant yng Nghymru, ein lles-ddiwylliant, mewn cyd-destun UNESCO ehangach i strwythuro sgyrsiau a chamau gweithredu, ac i rannu a dysgu gan artistiaid ac ymgyrchwyr o bob cwr o’r byd.

Rydyn ni am i hon fod yn drafodaeth anffurfiol, newidiol a deinamig sy’n canolbwyntio ar:

- beth yw’r cyfle i roi lles-ddiwylliant wrth wraidd bywyd diwylliannol yn ystod ac ar ôl pandemig byd-eang?

- sut gallwn ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel darn o ddeddfwriaeth bwysig yng Nghymru i ddeddfu, rhannu a dysgu gydag eraill yn rhyngwladol drwy’r celfyddydau a diwylliant?

 

Cynhelir sgwrs gyntaf ResiliArt Cymru 4:00 - 5:15pm ar 22 Gorffennaf, wedi ei hwyluso gan Catherine Paskell o Dirty Protest. Fe’i galluogir gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. 

Beth yw ResiliArt?

Rhaglen fyd-eang yw ResiliArt gyda dros 50 o wledydd yn rhan ohoni hyd yma. Mae’n llwyfan ar-lein i gysylltu’n rhyngwladol ac yn llwyfan i artistiaid rannu eu profiadau, eu breuder a’u gwytnwch yn y pandemig byd-eang. Cymru fydd y cyntaf i ymuno o’r DU. 

Credwn y gall llwyfan UNESCO helpu i gysylltu Cymru â’r byd mewn pandemig byd-eang, gan adeiladu rhwydweithiau rhyngwladol ar gyfer artistiaid yng Nghymru a chysylltu’r byd ag artistiaid Cymru.

Sesiwn gyntaf ResiliArt Cymru:

Bydd Catherine Paskell o Dirty Protest, yn cynnal y sesiwn i ddechreuwyr gyda sgwrs gyda Phrosiect People’s PalaceRosie Dow a Sarah Younan. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan drafodaeth i’n helpu i ofyn sut gallwn fanteisio ar y mudiad diwylliannol byd-eang hwn a sut gallwn gyfrannu tuag ato, yn ogystal â syniadau ar gyfer ffocws a hwyluso yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae Dirty Protest yn gydweithredwyr ar Building the Barricades, prosiect ymchwil gweithredol dan arweiniad Prosiect People’s Palace yn Rio De Janeiro. Nod yr ymchwil yw dod â dealltwriaeth newydd o iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n byw mewn cymuned sy’n profi nifer o ffactorau straen (allgau cymdeithasol-economaidd, lefelau uchel o drais, mynediad cyfyngedig at rwydweithiau a sefydliadau diwylliannol ac ati) lle mae bywydau bob dydd yn cael eu difetha gan reoleiddio arfog amlochrog a brwydro, sy’n deillio o’r ‘rhyfel ar gyffuriau’ honedig.

Mae’r prosiect wedi tyfu i gynnwys 6 artist ifanc a rhwydwaith o bobl sy’n defnyddio crac yn y mannau agored yn y favelas. Maent yn defnyddio ysgrifennu, cerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio i feithrin eu gwytnwch yn erbyn nifer o ffactorau o straen megis anghydraddoldeb o ganlyniad i hiliaeth a ffactorau cymdeithasol, trais taleithiol, esgeulustod, a COVID-19.

Bydd Paul Heritage o Brosiect People’s Palace a MC Martina a Matheus Araújo, dau o artistiaid ifanc Brasil sy’n gysylltiedig â’r prosiect, yn ymuno â Catherine i gael sgwrs am sut gallwn ddysgu o arferion y bobl ifanc hyn a’r prosiect, sut gallwn ni adeiladu rhwydweithiau rhyngwladol, arloesi drwy dechnoleg, a rhoi llesiant wrth wraidd ein harferion celfyddydol ac ymgysylltu â’r gynulleidfa.

Rosie Dow yw rheolwraig rhaglen Celfyddydau ac Iechyd Y Lab, ac mae hi’n gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a’r GIG i archwilio sut y gall ymyriadau celfyddydol chwarae rhan amlycach yn iechyd a llesiant pobl Cymru. Mae hefyd yn gweithio gyda thîm People Powered Results Nesta gan roi hyfforddiant i dimau pob Bwrdd Iechyd i hwyluso arloesedd a newid drwy’r dull a ddewiswyd ar gyfer y rhaglen hon, sef yr Her 100 Diwrnod.

Mae Sarah Younan yn artist aflwyddiannus wnaeth ddod o hyd i waith yn y sector treftadaeth. Ma hi’n gweithio gyda pobl ifanc yn Amgueddfa Cymru ac roedd hi’n llwyddiannus (o fawr syndod i’w hun) gyda’i chais i fod yn Aelod Cyngor Celfyddydau Cymru yn 2019. Mae ganddi ddiddordeb mawr ym mhrosesau democratiaeth ddiwylliannol, gweithio gyda cymunedau, ac arweinyddiaeth gyda phobl ifanc. Mae ganddi hefyd PhD mewn serameg o ganlyniad i dewisiadau bywyd gwael. Bydd Sarah yn ymuno â ni i siarad am ei phrofiad a safbwynt bersonol, felly peidiwch a chymryd ei gair fel adlewyrchiad o’r Cyngor na’r amgueddfa. Ma hi’n gwerthfawrogi ei rôl yn y ddau sefydliad, a hoffai hi ei chadw!

 

Mae ResiliArt Cymru yn agored i bawb. Bydd y drafodaeth yn cael ei chynnal ar Zoom a ffrydiad fyw ar sianel Facebook Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Gallwn gynnig dehongliad Iaith Arwyddion Prydain (BSL), lleferydd i destun, a disgrifiad sain os yr ydych yn gadael i ni wybod eich anghenion o flaen llaw. Gadewch i ni wybod yn eich ffurflen gofrestru.

Bydd y sgwrs banel 4:00pm – 4:45pm a sgwrs agored 4:45pm – 5:15pm.

Gellir anfon eich sylwadau, cwestiynnau neu syniadau o flaen llaw drwy eu rhannu â ni ar ein cyfryngau cymdeithasol @WAICymruWales a defnyddio #ResiliArtCymru neu ebostio digital@wai.org.uk

Cofrestrwch yma: Digwyddiad ResiliArt Cymru 22 Gorffennaf 2020.

Gallwch gofrestru hyd at 5pm ar 21 Gorffennaf 2020.